5 januari 2021

Virologie

Polly Translate
Voiced by Amazon Polly
Ik wil graag weten of retro-virussen zoals het HIV-virus kanker kunnen veroorzaken en hoe dit komt. Ik weet dat het HIV-virus de T-lymfocyten ( T-helper cellen)aanvallen en aids veroorzaakt (-immuunziekte is). Maar hoe kan dit virus kanker veroorzaken? of komt dat indirect door dat het immuunsysteem is aangetast.
En of proto-oncogenen en tumor suppressor genen worden beinvloed door het virus en dus kanker kunnen veroorzaken? al vast bedankt Frederique
Het antwoord: Lees verder hier staat het kort en goed beschreven.

Het was tot voor kort gebruikelijk kanker uitsluitend te zien als een ontsporing van de celdeling, die tot gevolg heeft dat het weefsel ongecontroleerd doorgroeit. De reden van zo?n ontsporing kan velerlei zijn: nucleaire of andere straling (zoals van de ), toxische stoffen (carcinogenen) of virussen die allemaal tot een verandering in het DNA (de codering van erfelijke eigenschappen) van de celkern kunnen leiden.

Volgens een andere theorie gaat het als volgt: bij iedere celdeling wordt nieuw DNA aangemaakt naar het voorbeeld van het oude DNA. Daarbij kunnen echter gemakkelijk ?leesfouten? optreden. Zo?n fout afgelezen DNA zou ook aanleiding kunnen geven tot ongecontroleerde nieuwvorming van cellen met kanker als gevolg.

De heersende gedachte was: wanneer al deze ontspoorde tumorcellen volledig kunnen worden verwijderd is de kanker weg. Alle gebruikelijke kankertherapie?n (chirurgische verwijdering, chemotherapie en bestraling) zijn tot nu toe op deze aanname gebaseerd.

Tegenwoordig wordt dit door velen een te beperkte visie gevonden.
In een weefselkweek kunnen dierlijke of menselijke tumorcellen zich ongeremd delen, zo lang er maar voor voldoende voeding en plaats wordt gezorgd. Toch spreken we in dat geval niet over een weefselkweek met kanker. Daarvan spreken we pas als zoiets in een mens of een dier optreedt. Kortom, niet alleen de kankercel maar ook het organisme waarin de tumor optreedt, speelt een zeer belangrijke rol. Dat kunnen we gemakkelijk inzien wanneer we bedenken hoe merkwaardig het is dat er niet bij iedereen op allerlei willekeurige plaatsen in het lichaam kanker ontstaat. En dat terwijl cellen in deling, zoals we zagen, toch zo gemakkelijk kunnen ontsporen.

De eigen arts van het lichaam

Kennelijk bestaat er een bescherming in het lichaam zelf tegen dergelijke ontsporingen. Je zou deze bescherming de ?innerlijke arts? kunnen noemen die de beschikking heeft over een veel uitgebreidere diagnostiek en een veel verfijndere ?innerlijke apotheek? dan wij nu als arts of apotheker kennen. Het is een soort regelsysteem dat elke afwijking van de normale situatie in de gaten houdt. Er spelen zich in de miljarden cellen van ons lichaam zo?n 2000 biochemische reacties tegelijkertijd af. Dat kunnen wij niet overzien (gelukkig hangt het verloop van deze processen daar ook niet van af). De medische wetenschap kent nu een model dat deze innerlijke arts enigszins benadert. Daarin tekenen zich drie belangrijke systemen af: het immuunsysteem, het hormonale systeem en het zenuwstelsel.

De verminderde afweer

Deze drie vormen een samenhangend geheel en reageren op alles wat het lichaam van buitenaf of van binnenuit zou kunnen aantasten. Wanneer dit systeem niet goed werkt (dat kan allerlei redenen hebben, zowel stoffelijk als psychologisch) kan er dus onvoldoende antwoord zijn op een eventuele ontsporing van een celdeling. Dat betekent dat een tekortschieten van dit regelsysteem, deze innerlijke arts, ook een oorzaak van kanker kan zijn.

Het is gebleken dat kankerpati?nten vrijwel altijd een sterk verminderde afweer hebben. Het is dus van groot belang dat niet alleen ontspoorde cellen worden verwijderd, maar ook dat het interne regelsysteem optimaal gaat functioneren. Dat is met de huidige therapie?n meestal moeilijk te realiseren. Bestraling en chemotherapie hebben de bedoeling korte metten te met kankercellen, maar helaas tasten ze ook het immuunsysteem aan. Daarbij komt nog dat een operatie op zich al een onderdrukking van het immuunsysteem met zich meebrengt.

Dat wordt dan ook gezien als een van de factoren die het ontstaan van uitzaaiingen bevorderen. Dat betekent overigens niet dat dit een reden vormt om niet te opereren.

Bron: geneesmiddelen tegen kanker